Type and press Enter.

300g Tagliatelle s panenkou